Централниот регистар ќе прима годишни сметки во хартиена форма во сабота и понеделник

Централниот регистар на Република Северна Македонија информира дека ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2020 година во хартиена форма на 27 феврурари во сабота од 08.00 до 16.00 часот и на 1 март 2021 година од 08.00 до 21.00 часот.Како што информираат од Централиот регистар на 1 март од 08:00 – 16:00 часот Централниот регистар на РСМ овозможува прием на годишните сметки за 2020 година, во хартиена форма за правните субјекти и во Кратово во објектот на Општината, Демир Хисар во објектот на Општината и Крушево во објектот на Уни банка, каде нема свои канцеларии.